Farmhouse kitchen and pantry

Custom kitchen built with White Oak and Polaris laminate